logo

Những kinh nghiệm phác thảo kiến trúc

AG có nhiều kinh nghiệm trong việc phác thảo kiến trúc, đạt được sự chấp thuận của hội đồng, tài liệu và xây dựng một loại cấu trúc đô thị khác nhau bao gồm: