logo

Can Gio Rest Stop

Công trình đặt tại 551 Rừng Sác – Huyện Cần giờ – TP Hồ Chí Minh. Bao gồm khu vực nhà hàng và giới thiệu sản phẩm có tổng diện tích 3.150 m2. Khu vực đỗ xe có diện tích 180 m2. Khu vực vườn ươm cây có diện tích 10.000 m2